Nội dung các học phần cơ sở và chuyên môn ngành quản lý môi trường.

Nội dung các học phần cơ sở và chuyên môn

Quản lý Nhà nước                                                                                                    

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Quản lý Nhà nước. Nội dung bao gồm: Khái quát chung bộ máy Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động và mối quan hệ giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Cách soạn thảo một số văn bản hành chính.

Sau khi học xong học phần này, người học phân biệt được các loại văn bản quản lý nhà nước; soạn thảo được biên bản, thông báo, báo cáo, công văn, tờ trình, quyết định.

Hoá đại cương                                                                                                    

          Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Hoá đại cương. Nội dung bao gồm: Nguyên tử, phân tử, mol chất, dung dịch, liên kết hoá học, các hợp chất vô cơ và hữu cơ. Phản ứng hoá học, động hoá học, hiệu ứng nhiệt, phương pháp xác định hiệu ứng nhiệt.

            Sau khi học xong học phần này, người học phân biệt được các dạng tồn tại của vật chất trong tự nhiên, cấu tạo và công thức hoá học của các chất; vận dụng cơ sở lý thuyết của các quá trình phản ứng để giải thích được các dạng phản ứng thông thường.

Cơ sở khoa học môi trường                                                               

          Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Cơ sở khoa học môi trường. Nội dung bao gồm: Các khái niệm về khoa học môi trường, thành phần cơ bản của môi trường, vấn đề ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường, vấn đề cơ bản về môi trường và phát triển bền vững.

            Sau khi học xong học phần này, người học phân biệt được các thành phần môi trường; có thể giải thích được sự hình thành các hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống như: Ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, hiệu ứng nhà kính, suy giảm tầng ôzôn, mưa axít….

Sinh thái môi trường                                                                

          Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Sinh thái học môi trường. Nội dung bao gồm: Khái niệm và một số quy luật cơ bản của sinh thái học. Đặc trưng của quần thể, quần xã và hệ sinh thái, ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến môi trường. Quá trình ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và sinh vật, phương hướng hoạt động bảo vệ môi trường của Việt Nam và thế giới.

            Sau khi học xong học phần này, người học phân tích được mối quan hệ của các loài dựa vào các quy luật sinh thái; giải thích được các quy luật biến đổi sinh thái thông thường trong tự nhiên.

Truyền thông môi trường                                                                  

          Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Truyền thông môi trường. Nội dung bao gồm: Khái niệm, mục đích, ý nghĩa và một số yếu tố ảnh hưởng đến thông tin. Các bước xây dựng chương trình thông tin về môi trường; hệ thống truyền thông môi trường ở Việt Nam.

            Sau khi học xong học phần này, người học tiếp cận được các vấn đề liên quan đến tuyên truyền để đảm bảo tuyên truyền bảo vệ môi trường có hiệu quả hơn; kiêm được công tác tuyên truyền về môi trường có năng lực ở đơn vị và địa phương.

Sản xuất sạch hơn                                                                 

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Sản xuất sạch hơn. Nội dung bao gồm: Khái niệm, các thuật ngữ, cơ sở khoa học, giải pháp kỹ thuật của sản xuất sạch; mối quan hệ giữa sản xuất sạch với quản lý môi trường, tiềm năng, kết quả áp dụng, bài học kinh nghiệm, yêu cầu sản xuất sạch ở Việt Nam.

            Sau khi học xong học phần này, người học giải thích được các nguyên nhân, các công đoạn gây ô nhiễm môi trường của các hoạt động sản xuất, kinh doanh; đề xuất được các giải pháp giảm thiểu chất thải đối với từng công đoạn xả thải.

Pháp luật tài nguyên và môi trường                                     

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức về khái niệm, nguyên tắc, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường, những kiến thức về nguyên tắc xây dựng, nội dung, hệ thống tiêu chuẩn môi trường quốc gia, các quy định về đánh giá môi trường và cam kết bảo vệ môi trường, những quy định về quản lý các loại chất thải, quy định về bảo vệ, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường và phục hồi môi trường; quan trắc và thông tin về môi trường; nguồn lực và hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường, vi phạm pháp luật môi trường và các biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Sau khi học xong học phần này, người học giải thích được những vấn đề cơ bản về pháp luật tài nguyên và môi trường Việt Nam; xử lý được các vấn đề liên quan đến pháp luật tài nguyên môi trường tại nơi làm việc và trong cộng đồng dân cư. Hình thành ý thức tôn trong pháp luật, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật.

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên                                                          

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về khái niệm, các yếu tố hình thành, một số tính chất của đất và các giải pháp sử dụng đất bền vững; kiến thức về vai trò, đặc điểm của tài nguyên nước, một số biện pháp bảo vệ tài nguyên nước; các dạng tài nguyên biển và một số biện pháp bảo vệ tài nguyên biển; điều kiện thành tạo các mỏ khoáng sản, tác động của các hoạt động khoáng sản tới môi trường và các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản; các yếu tố khí hậu chính, một số biện pháp bảo vệ tài nguyên khí hậu; nguyên nhân suy giảm tài nguyên rừng, một số biên pháp bảo vệ tài nguyên rừng.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được vai trò, đặc điểm và một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phân tích các nguyên nhân làm suy thoái tài nguyên thiên nhiên.

Độc học môi trường                                                                           

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản độc học, tác động của chất độc đối với cơ thể sống, sự biến đổi và vận chuyển các chất trong môi trường cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi, tồn lưu và vận chuyển chất độc trong môi trường.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày sự biến đổi và vận chuyển các chất trong môi trường và các yếu tố ảnh hưởng; phân loại được các độc tính, sử dụng được các phương pháp đánh giá thử nghiệm và dự đoán độc tính.

Địa lý kinh tế

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về vùng lãnh thổ và việc phân bổ kinh tế vùng.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các vấn đề về vùng kinh tế, các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên và nhân văn của từng vùng, đặc điểm kinh tế các ngành: Nông nghiệp, Công nghiệp, Dịch vụ của các vùng trên lãnh thổ.

Hoá phân tích                                                                         

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về các phương pháp phân tích bằng phương pháp hóa học như: cân bằng trong dung dịch axit – bazơ; các phản ứng oxihoá – khử; các phương pháp phân tích định tính; các phương pháp phân tích định lượng như: phương pháp khối lượng, chuẩn độ axit-bazơ, oxi hoá- khử, phức chất và kết tủa, các phương pháp phân tích công cụ: trắc quang, điện hoá, sắc ký.

          Sau khi học xong học phần này, người học phân tích được cơ sở lý thuyết của các phương pháp phân tích bằng phương pháp hóa học, bản chất của các quá trình phân tích và điều kiện để tiến hành các quá trình phân tích đó, đồng thời rèn luyện kỹ năng thực hành, xây dựng tác phong thí nghiệm chính xác và khoa học.

Vi sinh môi trường                                                                                         

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Vi sinh môi trường. Nội dung bao gồm: Sự phân bố của vi sinh vật, quá trình dinh dưỡng, trao đổi chất và trao đổi năng lượng ở vi sinh vật. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và chuẩn bị mẫu phân tích. Phương pháp định lượng vi sinh vật và phân tích một số chỉ tiêu vi sinh vật; ứng dụng của vi sinh vật trong cuộc sống và môi trường.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được về sự sống và phân bố của vi sinh vật trong môi trường; phân tích được các tác động của vi sinh vật đối với quá trình tự nhiên để có khả năng áp dụng vào nông nghiệp, y tế, công nghệ sinh học; phân tích để xác định mức độ ô nhiễm của vi sinh vật trong môi trường từ đó đề xuất giải pháp khắc phục.

Quản lý chất thải rắn                                                             

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Quản lý chất thải rắn. Nội dung bao gồm: Cung cấp những kiến thức về phân loại rác thải, thu gom, vận chuyển, xử lý và tái chế chất thải rắn phục vụ công việc quản lý sau này.

Sau khi học xong học phần này, người học phân biệt được các loại chất thải rắn thông thường; hiểu về tác động của các loại chất thải rắn; đề xuất xây dựng được hệ thống thu gom chất thải rắn cho đơn vị hành chính, cơ quan, xí nghiệp; đề xuất được phương pháp xử lý chất thải rắn từ nguồn xác định; vận hành được các công trình xử lý chất thải rắn; đánh giá được hiện trạng thu gom chất thải rắn của một địa phương, cơ quan, xí nghiệp….

Quản lý môi trường nước                                                                               

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý môi trường nước. Nội dung bao gồm: Cung cấp những kiến thức cơ bản về môi trường nước và công tác quản lý  nhà nước về tài nguyên nước, phục vụ nhu cầu công tác quản lý sau này.

Sau khi học xong học phần này, người học xác định được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước; đề xuất được các giải pháp xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường nước cho một đối tượng cụ thể; vận hành các công trình xử lý nước thải; đánh giá mức độ ô nhiễm của môi trường nước.

Kiểm soát ô nhiễm không khí                                                            

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Kiểm soát ô nhiễm không khí. Nội dung bao gồm: Cung cấp những kiến thức cơ bản về ô nhiễm không khí, các nguyên nhân và cách thức lan toả của chất ô nhiễm trong môi trường không khí, một số giải pháp quản lý chất ô nhiễm, từ đó giúp học sinh có khả năng quản lý, kiểm soát sự thay đổi của các thành phần môi trường không khí.

Sau khi học xong học phần này, người học vận dụng được kiến thức đã học để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí; vẽ được mô hình lan truyền chất ô nhiễm cho một đối tượng xả thải cụ thể; đề xuất các giải pháp xử lý bụi, khí thải; đề xuất giải pháp quy hoạch cây xanh giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường không khí.

Quan trắc, phân tích và xử lý số liệu môi trường 1                 

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quan trắc, phân tích và xử lý số liệu môi trường. Nội dung bao gồm: Khái quát chung về quan trắc môi trường; phương pháp quan trắc và phân tích một số thông số môi trường nước, đất, không khí, sinh vật, rác thải.

            Sau khi học xong học phần này, người học xây dựng được chương trình quan trắc các thông số theo thành phần môi trường, quan trắc; phân tích được một số thông số môi trường; đánh giá được mức độ ô nhiễm của môi trường và các nguồn thải.

Quan trắc, phân tích và xử lý số liệu môi trường 2                      

          Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quan trắc, phân tích và xử lý số liệu môi trường. Nội dung bao gồm: Phương pháp xử lý số liệu, đánh giá và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường.

            Sau khi học xong học phần này, người học xử lý được các số liệu về quan trắc và phân tích môi trường; vẽ biểu đồ, đồ thị và lập báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường cho địa phương, cơ sở sản xuất; xác định xu hướng biến đổi của các thành phần môi trường dựa trên số liệu quan trắc và phân tích, từ đó tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp giảm thiểu các tác động có hại.

Đánh giá tác động môi trường (ĐGTĐMT)                               

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về khái niệm ĐGTĐMT, mục đích, ý nghĩa, đối tượng và vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình ĐGTĐMT, các phương pháp thường được sử dụng trong công tác ĐGTĐMT, nội dung các bước chủ yếu trong quá trình thực hiện ĐGTĐMT và cam kết bảo vệ môi trường.

            Sau khi học xong học phần này, người học xác định được đối tượng và vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia vào quá trình ĐGTĐMT, sử dụng được một số phương pháp trong ĐGTĐMT, tham gia vào một số công việc trong các bước, lập báo cáo, thẩm định ĐGTĐMT, cam kết bảo vệ môi trường.

Thanh tra bảo vệ môi trường                                                              

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Thanh tra bảo vệ môi trường. Nội dung bao gồm: Trang bị cho học sinh những vấn đề cơ bản về thanh tra kiểm tra và thanh tra kiểm tra bảo vệ môi trường, cách thức khiếu nại, tố cáo về môi trường; giúp học sinh quản lý tốt công việc sau này.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng tham gia công tác thanh tra, kiểm tra về các vấn đề môi trường; tiếp cận, thực hiện pháp luật có hiệu quả và đề xuất được các biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

Quản lý chất thải nguy hại                                                                

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về     khái niệm, nguồn gốc, phân loại, thu gom, vận chuyển và tác động đến môi trường của chất thải nguy hại, một số phương pháp xử lý chất thải nguy hại

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được quá trình phân loại, thu gom, vận chuyển, hiện trạng các quy trình xử lý chất thải nguy hại ở Việt Nam; có một số kỹ năng về vận hành thiết bị xử lý chất thải nguy hại.

Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp                     

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý, phương pháp quản lý, các thông số kỹ thuật phục vụ cho quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những quy định về bảo vệ môi trường đô thị và khu công nghiệp, quản lý được môi trường đô thị và khu công nghiệp trong phạm vi pháp luật.

Thực tập Kiểm soát ô nhiễm môi trường                                      

            Học phần này cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản về: Kiểm soát ô nhiễm và đánh giá chất lượng môi trường (đất, nước, không khí).

            Sau khi thực tập xong học phần này, người học phân tích được các thông số liên quan đến môi trường đất, nước, không khí, chất thải rắn, không khí; đánh giá được mức độ ô nhiễm từ các vị trí lấy mẫu, từ các nguồn thải.

Thực tập Hoá phân tích                                                                  

Học phần này cung cấp cho học sinh những kỹ năng cơ bản về các phương pháp phân tích bằng phương pháp hóa học như cân bằng trong dung dịch axit – bazơ, các phản ứng oxihoá – khử; các phương pháp phân tích định tính; các phương pháp phân tích định lượng như phương pháp khối lượng, chuẩn độ axit-bazơ, oxi hoá- khử, phức chất và kết tủa, các phương pháp phân tích công cụ: trắc quang, điện hoá, sắc ký.

            Sau khi thực tập xong học phần này, người học có khả năng phân tích các phản ứng hoá học, nêu được bản chất của các quá trình phân tích và điều kiện để tiến hành các quá trình phân tích đó.

Thực tập Quan trắc, phân tích và xử lý số liệu môi trường    

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quan trắc, phân tích và xử lý số liệu môi trường: Phương pháp quan trắc và phân tích một số thông số môi trường nước, đất, không khí, sinh vật, rác thải. Xử lý số liệu, đánh giá và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường.

            Sau khi thực tập xong học phần này, người học có khả năng tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc và phân tích được một số thông số môi trường; đánh giá mức độ ô nhiễm của môi trường và các nguồn thải, lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường.

Thực tập Công nghệ tin học trong quản lý môi trường               

Học phần này cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản về ứng dụng tin học trong quản lý môi trường. Nội dung bao gồm: Đối tượng, công cụ, ý nghĩa và các bước thiết lập mô hình hoá. Mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí và môi trường nước theo những nguồn thải xác định.

Sau khi thực tập xong học phần này, người học có khả năng xây dựng được mô hình lan truyền chất ô nhiễm từ các nguồn thải; đánh giá được mức độ tác động, đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động từ các nguồn thải.

Thực tập tốt nghiệp                                                                                

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về Quan trắc, phân tích và xử lý số liệu môi trường; đánh giá tác động môi trường.

Sau khi học xong học phần này, người học lập được bảng biểu quan trắc và  phân tích, vẽ biểu đồ, đồ thị và lập báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường cho địa phương, cơ sở sản xuất; xác định xu hướng biến đổi của các thành phần môi trường dựa trên số liệu quan trắc và phân tích, tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp giảm thiểu các tác động có hại; có kết luận và kiến nghị về vấn đề môi trường mình thực tập.

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT MIỀN NAM

Điện thoại: 0969.66.66.44 – Hotline: 19009213

Email: truongkythuatmiennam@gmail.com

Địa chỉ đào tạo và tiếp nhận hồ sơ: Xem Tại Đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
error: Content is protected !!